Членство в Спілці
 1. Членство у Спілці може бути як індивідуальним, так і колективним. Членами Спілки можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років і котрі визнають статутні вимоги Спілки та здійснюють діяльність або навчаються за економічним фахом.
 2. Колективними членами Спілки можуть бути колективи підприємств, установ, організацій. Колективні члени беруть участь у Спілці і реалізують свої права через своїх представників.
 3. Індивідуальні та колективні члени Спілки мають рівні права та обов’язки. Кожен член Спілки перебуває у складі відповідного місцевого осередку згідно з місцем свого постійного проживання, місцем здійснення своєї професійної діяльності або з інших підстав на розсуд члена Спілки, які обираються і застосовуються ним при вступі до Спілки чи після набуття членства у Спілці.
 4. Член Спілки має право:
   • брати участь у роботі керівних органів Спілки та її місцевих осередків, обирати і бути обраним делегатом на З’їзд Спілки та конференцію її Регіонального осередку;
   • обирати та бути обраним до керівних органів або до складу ревізійної комісії Спілки та її місцевих осередків;
   • вносити на розгляд керівних органів Спілки та її місцевих осередків пропозиції по удосконаленню діяльності та усуненню недоліків у її роботі, брати участь у відповідних обговореннях;
   • брати участь у реалізації мети та завдань Спілки;
   • утворювати різні наукові, творчі об’єднання, союзи, асоціації тощо, які діють з дотриманням вимог цього Статуту;
   • користуватися інформаційною мережею Спілки, отримувати методичні та інші матеріали і консультації;
   • апелювати до Президента Спілки, Правління та Президії Спілки у разі порушення органами чи працівниками Спілки або її місцевих осередків його прав як члена Спілки;
   • одержувати фінансову підтримку для здійснення програм Спілки;
   • звертатися до Спілки за сприянням у захисті своїх прав та спільних інтересів членів Спілки, зокрема у разі їх порушення суб’єктами владних повноважень чи засобами масової інформації;
   • використовувати емблему Спілки на своїх візитних картках;
   • вийти зі складу членів Спілки в установленому цим Статутом порядку.

  Члени Спілки мають також інші права, обсяг яких закріплений за ними на підставі положень чинного законодавства України.

 5. Члени Спілки зобов’язані:
  • виконувати доручення керівних органів Спілки та сприяти в реалізації їх рішень;
  • дотримуватися вимог цього Статуту та статутних мети і завдань Спілки;
  • утримуватись від діяльності, що суперечить вимогам чинного законодавства України чи перешкоджає досягненню мети та виконанню завдань Спілки;
  • брати участь у творчому, фаховому та громадсько-політичному житті Спілки, сприяти у вирішенні її статутних завдань;             п
  • дотримуватися етично-моральних норм, що запроваджені в Спілці;
  • своєчасно сплачувати вступний та щорічні членські внески;
  • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Спілки та її членів.
 6. Розмір вступних і щорічних членських внесків визначається Президією Спілки.
 7. Прийом у члени Спілки здійснює Президія Спілки на підставі особистої заяви фізичної особи або заяви уповноваженого представника колективу юридичної особи та рекомендації керівного органу того місцевого регіонального осередку Спілки, до складу якого має увійти заявник після прийняття у Спілку за ознакою його постійного місця проживання чи місця розташування або з інших вагомих підстав на розсуд Президії. Членам Спілки видається членський квиток встановленого зразка та значок із символікою Спілки.
 8. До Спілки можуть бути прийняті як почесні члени видатні економісти, науковці, керівники підприємств, інші фахівці, які живуть за межами України і сприяють Спілці у вирішенні її завдань.
 9. У разі зміни членом Спілки регіону місця проживання або переїзду його до іншої країни він зобов’язаний повідомити про це в Президію Спілки.
 10. Член Спілки рішенням Правління може бути виключений зі складу Спілки за власним бажанням згідно із його письмовою заявою, а також за грубе порушення вимог цього Статуту, зокрема при несплаті членських внесків протягом двох років підряд, при цьому раніше сплачені ним вступний та членські внески йому не повертаються.