Рекомендації щодо економічного розвитку України та її регіонів.

РекомендаціїОдним із найважливіших статутних завдань громадської організації «Спілка економістів України» (далі – Спілка або СЕУ) є пропагування новітніх знань з питань економічного розвитку та розробка на їх основі конкретних пропозицій органам влади і органам місцевого самоврядування щодо вдосконалення економічної політики, забезпечення ефективної реалізації ролі держави в регулюванні відносин в сфері господарювання і соціального захисту населення України, створення передумов для стійкого поступального розвитку економіки.

Спілка неухильно дотримується активної громадської позиції у питаннях вивчення, аналізу, оцінки поточної ситуації в економіці і соціальній сфері країни, прагне оперативно і обґрунтовано робити адекватні висновки та систематично подає відповідним органам державної влади конкретні пропозиції стосовно завдань та напрямів соціально-економічного розвитку України.
Зусилля Спілки у здійсненні згаданих статутних завдань помітно активізувалися з 2004 року. Було створено потужну креативну базу для поліпшення організації та здійснення членами Спілки, її науковими секціями вагомих науково-практичних розробок з виходом на реальні пропозиції для влади, що матеріалізувались у рекомендаціях Пленумів Спілки та проведених під її егідою міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, в розробці проектів ряду важливих концептуальних документів, зокрема Доктрини економічної політики в Україні, Стратегії економічної політики в Україні по виходу з кризи та переходу країни на шлях сталого розвитку та Закону України «Про державну еконо-мічну політику в Україні».
Запроваджена з 2004 року практика роботи чергових Пленумів Спілки у форматі проведення міжнародних і все-українських науково-практичних форумів має незаперечний суспільний резонанс, оскільки такі поважні і представницькі зібрання вчених-економістів, фахівців різних галузей еконо-міки, їх потужний інтелектуальний потенціал дають значні наукові і прикладні результати у вигляді рекомендацій та пропозицій органам влади і органам місцевого самовряду-вання щодо вдосконалення політики та регуляторної діяль-ності держави у найбільш важливих сферах соціально-економічного розвитку, забезпечуючи безпосередній зв’язок науки з практикою ринкових перетворень в країні.
До слова, рекомендації конференцій, схвалені їх учасни-ками та Пленумами Спілки, разом із доповідями учасників щорічно видаються окремими збірками, які направляються до Секретаріату Президента України, Верховної Ради Украї-ни, Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад і держадміністрацій, обласних організацій Спіл-ки економістів України для врахування у практичній роботі.
Крім того на підставі матеріалів вказаних форумів керів-ники обласних та Київської міської організації Спілки еконо-містів України систематично проводять тематичні конферен-ції, семінари, «круглі столи», навчання з актуальної пробле-матики економічного розвитку України та її регіонів.
За час, що минув, значна кількість внесених Спілкою пропозицій реалізована у виданих актах законодавства, в концепціях і програмах, методичних і інструктивних документах органів державної влади і органів місцевого самоврядування, про що свідчить далеко не повний перелік таких актів і документів, наведений у додатку до цього видання.
Проте більшість пропозицій членів Спілки, відображе-них у рекомендаціях проведених нею науково-практичних конференцій, досі не реалізовано, хоча їх актуальність з часом лише зросла, бо вони спрямовані на вирішення гострих проблем соціально-економічного розвитку, яким держава, на жаль, не приділяє належної уваги.
Саме ця обставина була головним аргументом на ко-ристь перевидання окремою збіркою рекомендацій Пленумів Спілки та відповідних науково-практичних форумів, що проводилися з ініціативи Спілки та за її сприяння у період з 2004 по 2011 роки.
Збірка пропонується до уваги народним депутатам України, депутатам місцевих Рад, фахівцям органів держав-ної влади і органів місцевого самоврядування, науковцям та практикам вітчизняних підприємств і організацій, виклада-чам, студентам, іншим фахівцям, хто небайдужий до перс-пектив майбутнього країни, пошуку шляхів сталого приско-реного розвитку вітчизняної економіки.

Оскольський В.В.,
Президент Спілки економістів України,
Заслужений економіст України,
академік АЕН України, професор

Рекомендації щодо економічного розвитку України та її регіонів

Теги:

Коментарів нема


Would you like to share your thoughts?

Would you like to share your thoughts?

Напишіть відгук